Kompendium wiedzy na temat upadłości konsumenckiej!

Jakie są zalety upadłości konsumenckiej?

Oddłużenie!

Jedna z największych zalet upadłości konsumenckiej- umorzenie długów powstałych przed ogłoszeniem upadłości, które nie zostały zaspokojone w wyniki likwidacji masy upadłości lub wykonania planu spłaty. W wyjątkowym przypadkach istnienie możliwość umorzenia zobowiązań bez ustalania planu spłaty.

Możliwość odzyskania spokoju i komfortu psychicznego!

Z dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej wierzyciele nie mogą już nękać swoich dłużników telefonami, wizytami w domu ani też wezwaniami do zapłaty. Wierzyciele tym samym tracą uprawnienia do dochodzenia swoich wierzytelności. Za kontakt z nimi od chwili ogłoszenia upadłości odpowiadać będzie wyznaczony przez sąd syndyk.

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego i sądowego!

Z chwilą ogłoszenia upadłości zawieszone zostają postępowania sądowe i egzekucyjne. Komornik zatem, nie będzie mógł prowadzić egzekucji z majątku ani wynagrodzenia dłużnika. Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, wcześniej zawieszone postępowania egzekucyjne zostają umorzone.

Prowadzone jest jedno postępowanie w ramach którego, dochodzi do zaspokojenia części roszczeń wierzycieli w dogodnych ratach w ramach planu spłaty

Ustalając plan spłaty wierzycieli, sąd bierze pod uwagę możliwości zarobkowe upadłego, konieczność utrzymania upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, w tym ich potrzeby mieszkaniowe.

Wykreślenie z rejestrów dłużników!

Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu zobowiązań , z urzędu wykreślony zostaje wpis z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzony przez Krajowy Rejestr Sądowy. Umorzenie zobowiązań jest też podstawą do wykreślenia danych z rejestrów prowadzonych przez biura informacji gospodarczych np. KRD.

Zatrzymanie naliczania odsetek!

Z dniem ogłoszenia upadłości zadłużenie przestaje narastać, a odsetki nie mogą być już naliczane.

Niezaspokojone w toku upadłości konsumenckiej zobowiązania, nie mogą być dochodzone ponownie

Szansa na ułożenie życia na nowo, bez długów, komorników i wierzycieli

Jakie są skutki upadłości konsumenckiej?

Z chwilą ogłoszenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej zachodzi wiele istotnych zmian w życiu upadłego. Przystępując do postępowania upadłościowego, należy mieć świadomość o tym, jakie konsekwencje niesie za sobą ogłoszenie upadłości.

Oto najważniejsze z nich:

Wszystkie zobowiązania upadłego zarówno pieniężne jak i niepieniężne stają się natychmiast wymagalne (natychmiastowo płatne);

Dzieje się to niezależnie od tego czy dane zobowiązanie regulowane było terminowo czy też nie. Nie istnieje możliwość objęcia postępowaniem upadłościowym tylko części zobowiązań, a co za tym idzie niemożliwa jest dalsza spłata wybranego przez upadłego kredytu, na przykład hipotecznego.

Wszystkie postępowania egzekucyjne ulegają zawieszeniu!

Z dniem ogłoszenia upadłości ulegają zawieszeniu wszelkie postępowania komornicze. Po uprawomocnieniu się zaś postanowienia o ogłoszeniu upadłości, postępowania te zostają całkowicie umorzone. Co więcej, po ogłoszeniu upadłości, komornik nie może wszczynać nowych egzekucji wobec wierzytelności objętych postępowaniem upadłościowym

Majątek dłużnika staje się masą upadłości, a zarząd nad nią przejmuje wyznaczony przez sąd syndyk!

Masa upadłości służy do zaspokojenia długów upadłego!

Upadły ma obowiązek wskazać i wydać syndykowi cały majątek oraz dokumentację, rozliczenia i korespondencję z nim związaną!

W przypadku nie wykonania tego zobowiązania postępowanie upadłościowe zostanie umorzone!

Czy syndyk spienięży cały majątek?

Syndyk sporządza inwentaryzację majątku masy upadłości, a następnie przystępuje do jego sprzedaży. Wyjątek stanowią przedmioty wyłączone spod egzekucji.

Jeżeli jednak upadły oraz jego rodzina mieszkał w lokalu, który został sprzedany przez syndyka, ma on możliwość otrzymania kwoty na wynajem mieszkania na okres od 12 do 24 miesięcy.

Syndyk zajmie wynagrodzenie za pracę!

Wynagrodzenie za pracę upadłego, również wchodzi w skład masy upadłości. Zostanie ono zajęte w części niepodlegającej egzekucji, co do zasady jest to kwota połowy wynagrodzenia, wolna zaś od potrąceń jest kwota minimalnego wynagrodzenia.

Istotną kwestią jest jednak to, że syndyk zajmuje wynagrodzenie upadłego tylko przez określoną ilość czasu, potrzebną na wykonanie zleconych mu czynności (tj. sporządzenie listy wierzytelności oraz licytacja majątku upadłego- jeśli taki posiada).

Upadły nie może swobodnie rozporządzać swoim majątkiem, zarząd nam nim przejmuje syndyk!

Upadły nie ma możliwości zaciągania nowych zobowiązań (poza umowami w drobnych bieżących sprawach życia codziennego)!

Upadły ma możliwość dokonywania zakupów takich jak żywność, środki czystości, odzież z funduszy, które nie podlegają zajęciu przez syndyka.

Pomiędzy upadłym a jego małżonkiem powstaje rozdzielność majątkowa, a cały majątek wspólny wejdzie do masy upadłości!

Małżonek będzie miał możliwość dochodzenia należności z tytułu udziału w majątku wspólnym zgłaszając swoją wierzytelność syndykowi, tak jak pozostali wierzyciele.

Jeśli upadły przed ogłoszeniem upadłość prowadził postępowanie sądowe w charakterze powoda, po ogłoszeniu upadłości, jego miejsce zajmuje syndyk i to on, od tego momentu będzie reprezentował jego interesy.

Zobowiązania niepodlegające umorzeniu!

Zgodnie z prawem upadłościowym nie podlegają umorzeniu zobowiązania:

• o charakterze alimentacyjnym;

• wynikające z rent tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa albo śmieci,

• do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny,

• do wykonania orzeczonego obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,

• do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie,

• do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem,

• których upadły umyślnie nie ujawnił, o ile wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.

Jakie przedmioty są wyłączone spod egzekucji?

Po ogłoszeniu upadłości syndyk sporządza inwentaryzację majątku masy upadłości, a następnie przystępuje do sprzedaży majątku upadłego konsumenta – za wyjątkiem przedmiotów wyłączonych spod egzekucji.

Przedmioty wyłączone spod egzekucji to:

• przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna i ubranie codzienne, niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu;

• zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny na okres jednego miesiąca;

• narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych;

• część wynagrodzenia;

• przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową;

• produkty lecznicze oraz wyroby medyczne;

• przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członków jego rodziny.

Zapraszamy do zakładki oferta oraz skorzystania z formularza kontaktowego na stronie głównej lub w zakładce kontakt w celu otrzymania pomocy podczas procesu upadłości konsumenckiej.