Upadłość konsumencka Warszawa

Upadłość konsumencka jest procesem, który pozwala osobom fizycznym na uregulowanie swoich zobowiązań finansowych, jeśli są one niemożliwe do spłacenia. W Polsce upadłość konsumencka jest uregulowana w Kodeksie postępowania cywilnego i pozwala osobom, które nie są w stanie spłacić swoich długów, na restrukturyzację swoich finansów i uzyskanie świeżego startu finansowego.

Warszawa jest jednym z największych miast w Polsce i stolicą kraju. Jak w każdym dużym mieście, ludzie mają różne problemy finansowe. Upadłość konsumencka może pomóc osobom, które są w trudnej sytuacji finansowej, poprzez uregulowanie ich zobowiązań i umożliwienie im rozpoczęcia nowej, bardziej stabilnej sytuacji finansowej.

Warszawa Kancelaria Prawna

Proces upadłości konsumenckiej w Warszawie zaczyna się od sporządzenia do sądu. Osoba składająca wniosek o ogłoszenie upadłości musi udowodnić, że nie jest w stanie spłacić swoich długów. Sąd rozpatruje wniosek i podejmuje decyzję o zatwierdzeniu upadłości konsumenckiej. Następnie wyznacza Syndyka, który jest odpowiedzialny za nadzorowanie procesu restrukturyzacji finansów osoby, która złożyła wniosek. Wnioski o upadłość konsumencką rozpatrywane są w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy na ulicy Czerniakowskiej 100A. Cały proces upadłości konsumenckiej dla miasta Warszawy toczy się we właściwości powyższego Sądu i pod jego nadzorem.

Proces prowadzony jest na podstawie prawa upadłościowego, a w momencie wydania postanowienia, Sąd upadłościowy, a właściwie sędzia-komisarz ustanawia syndyka. Syndyk jest zarządca majątku upadłego nie wypłacalnego dłużnika. Jego zadaniem jest zlikwidować ten majątek, przygotować listę wierzycieli, oraz ocenić niewypłacalność dłużnika pod katem przyczyny powstania niewypłacalności. Syndyk prowadzi proces upadłościowy ustalając zadłużenie, aktualna wysokość wierzytelności oraz skład masy upadłości. Cyba że upadły dłużnik nie m a żadnego majątku. Przez okres 30 dni oczekuje aby każdy wierzyciel wpisał się na listewierzytelntości pod rygorem braku działu w procesie upadłości oraz tym samym w partycypacji w masie upadłości. Jeżeli konsument było przedsiębiorca i prowadził działalność gospodarczą, Syndyk może zażądać na każdym etapie, dokumentów wraz z załącznikami związanych z ta działalnością. Kolejną czynnością wykonywaną przez Syndyka w toku postępowania jest spis majątku dłużnika. Ze składników majątku, likwidując majątek w pierwszej kolejności może zaspokoić koszty procesu, koszty swojego wynagrodzenia oraz koszty sądowe. W przypadku braku majątku, tym samym nie dochodzi do likwidacji majątku, ale istnieje przesłanka zaspokojenia powyższych kosztów z wynagrodzenia lub świadczenia dłużnika. Syndyk kończy proces przygotowaniem planu spłaty wierzycieli.

Proces upadłości w celu umorzenia zobowiązań rozpoczynamy przygotowując i składając wniosek do sądu. Możemy powiedzieć że w tym momencie rozpoczynamy postępowanie upadłościowe.

Nasz Kancelaria Prawna sporządza wnioski o upadłość konsumencką w ciągu kilku tygodni, a samo sporządzenie wniosku polega na jego uzupełnieniu w KRZ, czyli krajowym rejestrze zadłużonych, oraz przygotowaniu niezbędnych załączników w formie cyfrowej. W 2020 roku weszła w życie nowelizacja prawa upadłościowego co mogło nieco skomplikować przygotowania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez osoby niewykwalifikowane. Od 24 marca 2020 roku pojawiło się kilka zmian w tym zakresie.

Upadłość konsumencka Warszawa

Proces upadłości w Warszawie trwa zwykle od 1 roku do 5 lat. Po tym okresie, jeśli osoba, która złożyła wniosek, wywiązała się z planu restrukturyzacji finansowej, pozostałe zobowiązania finansowe zostaną umorzone, a osoba ta otrzyma tzw. „świeży start” finansowy. W ten sposób osoba ta będzie mogła rozpocząć nowy rozdział w swoim życiu finansowym.

Wniosek o upadłość konsumencką może być złożony bez pomocy prawnika, jednak warto skonsultować się z doświadczonym adwokatem lub radcą prawnym, który pomoże w procesie składania wniosku i reprezentowania klienta w trakcie procesu. Jeżeli zdecydujesz się ogłosić upadłość konsumencką w Warszawie możemy służyć pomocą w sporządzeniu wniosku o upadłość oraz uczestniczyć na każdym etapie postępowania. Nasza Kancelaria oferuje możliwość odbycia konsultacji osobistej w Warszawie pod adresem ul. Złota 44, 00-120 Warszawa

Aby otrzymać pomoc naszej Kancelarii i dowiedzieć się jak ogłosić upadłość konsumencką oraz sprawdzić ile kosztuje upadłość w Warszawie zapraszamy do kontaktu telefonicznego, lub poprzez formularz kontaktowy.