Wstrzymanie egzekucji komorniczej w upadłości konsumenckiej

Wstrzymanie egzekucji komorniczej w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej: co warto wiedzieć

Wstrzymanie egzekucji komorniczej może być kluczowym elementem procesu upadłości konsumenckiej w 2023 roku. W sytuacji, gdy dłużnik (osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej) nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań, upadłość konsumencka może stanowić rozwiązanie. Przypominamy że upadłość konsumencka jest instytucją pozwalającą się oddłużyć, cała procedura ma na celu umorzenie długu powstałego osoby niewypłacalnej u której pojawia się przesłanka zawarta w przepisach prawa upadłościowego.

Przypominamy że od 24 marca 2020 roku wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej możliwy jest do złożenia przez osoby które to doprowadziły do swojej niewypłacalności w sposób umyślny, poprzez rażące niedbalstwo. Zaś od 2022 roku postępowanie prowadzone jest przez portal sądowy: Krajowy Rejestr Zadłużonych w skrócie KRZ. W tym artykule omówimy, jak upadłość konsumencka wpływa na egzekucję komorniczą, jakie są jej etapy oraz jakie korzyści może przynieść wstrzymanie egzekucji komorniczej. Artykuł opieramy o przepisy prawa upadłościowego zawarte w artykule 146.

Art. 146. [Zawieszenie postępowania egzekucyjnego]

1. Postępowanie egzekucyjne skierowane do majątku wchodzącego w skład masy upadłości, wszczęte przed dniem ogłoszenia upadłości, ulega zawieszeniu z mocy prawa z dniem ogłoszenia upadłości. Postępowanie to umarza się z mocy prawa po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego nie stoi na przeszkodzie przysądzeniu własności nieruchomości, jeżeli przybicia prawomocnie udzielono przed ogłoszeniem upadłości, a nabywca egzekucyjny wpłaci w terminie cenę nabycia.

2. Sumy uzyskane w zawieszonym postępowaniu egzekucyjnym, a jeszcze niewydane, przelewa się do masy upadłości po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

2a. Sumy uzyskane ze sprzedaży w postępowaniu egzekucyjnym składników majątkowych obciążonych rzeczowo traktuje się w postępowaniu upadłościowym jak sumy uzyskane z likwidacji obciążonych rzeczowo składników masy upadłości.

3. Po dniu ogłoszenia upadłości niedopuszczalne jest skierowanie egzekucji do majątku wchodzącego w skład masy upadłości oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu lub zarządzenia zabezpieczenia na majątku upadłego, z wyjątkiem zabezpieczenia roszczeń alimentacyjnych oraz roszczeń o rentę z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci oraz o zamianę uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę.

Krok 1: Konsultacja z adwokatem, radcą prawnym lub prawnikiem

Pierwszym krokiem w procesie wstrzymania egzekucji komorniczej jest skonsultowanie się z adwokatem, radcą prawnym lub prawnikiem specjalizującym się w upadłości konsumenckiej. Profesjonalista ten pomoże ocenić sytuację finansową dłużnika oraz możliwości wstrzymania egzekucji komorniczej.

Krok 2: Złożenie wniosku o upadłość konsumencką

Aby wstrzymać egzekucję komorniczą, dłużnik musi złożyć wniosek o upadłość konsumencką w sądzie. Wniosek ten powinien zawierać wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty, a jego przygotowanie może być wspomagane przez adwokata, radcę prawnego lub prawnika.

Krok 3: Postępowanie upadłościowe

Po złożeniu wniosku, sąd rozpoczyna postępowanie upadłościowe. W ramach tego postępowania, sąd bada wniosek oraz przyczyny niewypłacalności dłużnika. Sąd może również zlecić syndykowi sporządzenie listy wierzycieli oraz analizę majątku dłużnika.

Krok 4: Wstrzymanie egzekucji komorniczej w upadłości konsumenckiej

Po złożeniu wniosku o upadłość konsumencką i rozpoczęciu postępowania upadłościowego, egzekucje komornicze są automatycznie wstrzymywane. Wstrzymanie egzekucji komorniczej ma na celu ochronę majątku dłużnika przed dalszymi działaniami wierzycieli i umożliwienie mu skoncentrowania się na opracowaniu i realizacji planu spłaty.

Krok 5: Przygotowanie i zatwierdzenie planu spłaty

W trakcie postępowania upadłościowego, dłużnik, we współpracy z adwokatem, radcą prawnym lub prawnikiem, opracowuje projekt planu spłaty, który musi zostać zaakceptowany przez sąd oraz większość wierzycieli. Plan spłaty może obejmować różne formy uregulowania zobowiązań, takie jak przekazanie majątku, zawarcie ugód z wierzycielami czy rozłożenie spłaty na raty.

Krok 6: Realizacja planu spłaty

Po zatwierdzeniu planu spłaty przez sąd i wierzycieli, dłużnik przystępuje do jego realizacji. W trakcie realizacji planu spłaty, egzekucje komornicze pozostają wstrzymane.

Krok 7: Zakończenie postępowania upadłościowego

Gdy dłużnik zrealizuje plan spłaty zgodnie z założeniami, sąd może zakończyć postępowanie upadłościowe. Wówczas dłużnik zostaje uznany za upadłego (bankruta) i traci możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez określony czas. Wstrzymanie egzekucji komorniczej zostaje zakończone, a dłużnik może zacząć odbudowywać swoją sytuację finansową.

Podsumowanie

Wstrzymanie egzekucji komorniczej po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej jest istotnym elementem procesu upadłościowego. Z dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej pozwala dłużnikowi skupić się na opracowaniu i realizacji planu spłaty, zamiast zmagać się z dalszymi działaniami komorniczymi. Ważne jest jednak, aby dłużnik skonsultował się z adwokatem, radcą prawnym lub prawnikiem przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką, aby upewnić się, że jest to odpowiednie rozwiązanie dla jego sytuacji finansowej.

Na ten moment w mieście Warszawa upadłość konsumencka trwa od 8 do 24 miesięcy.

Dzięki naszej Kancelarii Upadłościowej świadczącej pomoc w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej i restrukturyzacji możesz bezpiecznie przystąpić do tego procesu. Pomagamy skutecznie złożyć wniosek o upadłość, oraz rozwiązujemy zawiłości w kontekście upadłość konsumencka. Nasza Kancelaria Upadłościowa mająca swoje punkty w Warszawie, Wrocławiu, Katowicach, Łodzi, Lublinie, Krakowie, Poznaniu, Bydgoszczy, Toruniu oraz Białymstoku prowadzi darmowe konsultacje od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 18:00. Dzięki Nam dowiesz się na czym polega upadłość konsumencka, co jest celem ogłoszenia upadłości.

Pomagamy ustalić na podstawie prawa upadłościowego i naszego doświadczenia, czy dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył, jaki ma majątek, czy też nie doprowadził do swojej niewypłacalności w sposób umyślny poprzez rażące niedbalstwo. Sprawdź co może dłużnik wobec wierzycieli, jaki może pojawić się problem prawny. Co może syndyk, a co konsument. Jak wygląda cała procedura umarzająca dług. Co sprawdza Sąd przy upadłości konsumenckiej, a co Syndyk. Sprawdź też nasz cennik, z którego otrzymasz przybliżone informacje na temat zakresu naszej pomocy podczas procesu upadłości osoby fizycznej, oraz potencjalny koszt obsługi procesu upadłości przez naszą Kancelarię.

Największym powodzeniem na ten moment cieszy się Warszawa, w związku z czym prosimy o wcześniejsze rezerwacje spotkań.

Zamów bezpłatną konsultację

Porozmawiaj z prawdopodobnie najlepszym Ekspertem od Upadłości Konsumenckiej i Restrukturyzacji w Polsce

upadłość konsumencka Adwokat warszawa

Odbierz 5%

Rabatu na upadłość lub restrukturyzacje !

upadłość konsumencka Adwokat