Wyłączenie majątku z masy upadłości

Wyłączenie majątku z masy upadłości w świetle Art. 73 prawa upadłościowego w kontekście upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka stanowi dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej sposobność do uporządkowania swojej sytuacji finansowej. W trakcie postępowania upadłościowego może jednak zaistnieć konieczność wyłączenia części majątku z masy upadłości. W artykule omówimy, jakie przepisy regulują tę kwestię, w szczególności art. 73 prawa upadłościowego, oraz jak wyłączenie majątku z masy upadłości wpływa na postępowanie syndyka i zawieszenie egzekucji.

Art. 73 prawa upadłościowego – wyłączenie majątku z masy upadłości [Wyłączenie z masy upadłości – wniosek i postanowienie]

1. We wniosku o wyłączenie z masy upadłości należy zgłosić wszelkie twierdzenia, zarzuty i dowody na ich poparcie pod rygorem utraty prawa powoływania ich w toku dalszego postępowania, chyba że powołanie ich we wniosku było niemożliwe.

2. Sędzia-komisarz rozpoznaje wniosek o wyłączenie z masy upadłości w terminie jednego miesiąca od dnia jego złożenia po wysłuchaniu syndyka, nadzorcy sądowego albo zarządcy.

3-5. (uchylony).

6. Postanowienie w przedmiocie wyłączenia z masy upadłości wymaga uzasadnienia. Na postanowienie o wyłączeniu z masy upadłości przysługuje zażalenie upadłemu i wierzycielom.

Zgodnie z art. 73 prawa upadłościowego, istnieje możliwość wyłączenia niektórych składników majątku z masy upadłości. W przypadku upadłości konsumenckiej osoby fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, może to obejmować m.in. przedmioty codziennego użytku, odzież, żywność czy przedmioty o szczególnym znaczeniu dla dłużnika, takie jak pamiątki rodzinne.

W wyniku wydana przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości upadły z mocy prawa traci zarząd swoim majątkiem i prawo do rozporządzania nim, gdyż jego majątek ma posłużyć na zaspokojenie wierzycieli. Ogłoszenie upadłości z mocy prawa pozbawia upadłego prawa do rozporządzania majątkiem, który wchodzi w skład masy upadłości, ale nie wiąże się z utratą zdolności do czynności prawnych w sprawach, które nie dotyczą masy upadłości. Syndyk obejmuje z mocy samego prawa zarząd majątkiem upadłego i przeprowadza jego likwidację (art. 173 p.u.).

Wykonując czynności związane z zarządem masą upadłości syndyk działa w imieniu własnym, jednakże na rachunek upadłego .

Skoro objęcie majątku przez syndyka następuje z mocy prawa, to nie jest wymagane dokonywanie w tym zakresie jakich formalnych działań ze strony upadłego, sędziego-komisarza, czy sądu upadłościowego. Wyłączną podstawą do objęcia przez syndyka majątku stanowi postanowienie o ogłoszeniu upadłości syndyka (J. Jankowski, Przebieg postępowania egzekucyjnego, upadłościowego i układowego. Struktura postępowań w ujęciu dynamicznym, Kraków 1999, s. 262).

Ustawodawca nie określił na czym ma polegać sprawowanie zarządu przez syndyka masą upadłości. W doktrynie przyjmuje się, że przez czynności zwykłego zarządu należy rozumieć załatwianie spraw bieżących związanych ze zwykłą eksploatacją rzeczy i utrzymywaniem jej w stanie niepogorszonym w ramach jej przeznaczenia.

Drugi etap postępowania upadłościowego, czyli „właściwe” postępowanie upadłościowe (W. Głodowski, Pozycja prawna wierzyciela w postępowaniu upadłościowym, Poznań 2002, s. 21) rozpoczyna się po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Na tym etapie postępowania decydujące jest podjęcie przez powołanego przez sąd syndyka (art. 51 ust. 1 pkt 6 p.u.) czynności związanych zarówno z zabezpieczeniem majątku upadłego dłużnika, jego ustaleniem, a następnie spieniężeniem, celem zaspokojenia wierzycieli.

Rola syndyka w postępowaniu upadłościowym

Syndyk odgrywa kluczową rolę w procesie upadłości konsumenckiej. Jego zadaniem jest ustalenie składników majątku upadłego, kontrola inwentaryzacji, a także realizacja planu likwidacji majątku w celu spłaty wierzycieli. W przypadku wyłączenia majątku z masy upadłości, syndyk musi ocenić, czy dana decyzja jest zgodna z prawem i nie narusza interesów wierzycieli.

Zawieszenie egzekucji w momencie wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej

Gdy sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, wszelkie postępowania egzekucyjne zostają automatycznie zawieszone. Dłużnik traci możliwość dysponowania swoim majątkiem, który przechodzi na rzecz syndyka. Wyłączenie majątku z masy upadłości pozwala dłużnikowi zachować pewne składniki majątku na czas trwania postępowania, chroniąc jego podstawowe potrzeby życiowe.

Podsumowanie

Wyłączenie majątku z masy upadłości w świetle art. 73 prawa upadłościowego umożliwia ochronę pewnych składników majątku dłużnika w trakcie postępowania upadłościowego. Wymagane jest złożenie wniosku oraz musi zostać spełniona przesłanka konieczności takiego wyłączenia. Rola syndyka polega na kontrolowaniu i zarządzaniu majątkiem upadłego, także w kontekście wyłączenia majątku z masy upadłości. Dzięki temu dłużnicy mogą skupić się na spłacie swoich zobowiązań, jednocześnie zabezpieczając podstawowe potrzeby życiowe. Na podstawie doświadczenia naszej Kancelarii Upadłościowej do roku 2023 uwzględnienie złożonego wniosku do Sądu jest niezwykle rzadkie.

Najczęściej majątek który wchodzi do masy upadłości jest likwidowany przez Syndyka i i wówczas to ma miejsce umorzenie długów. Procedura ta w 2023 r. jest prowadzona przez Krajowy Rejestr Zadłużonych i wszystkie dokumenty składamy w formie cyfrowej, okraszając je podpisem kwalifikowanym bądź też przez ePUAP.

Na ten moment np. w mieście Warszawa upadłość konsumencka trwa od 8 do 24 miesięcy.

Warto jednak pamiętać, że każda sytuacja upadłości konsumenckiej jest inna, a proces wyłączania majątku z masy upadłości zależy od indywidualnych okoliczności. Dlatego zawsze warto skonsultować się z profesjonalistą, takim jak adwokat czy radca prawny, aby uzyskać odpowiednią pomoc w sprawie upadłości konsumenckiej oraz wyłączenia majątku z masy upadłości. Największym powodzeniem na ten moment cieszy się Warszawa, w związku z czym prosimy o wcześniejsze rezerwacje spotkań.

Wiedza na temat możliwości wyłączenia majątku z masy upadłości, zarówno na podstawie art. 73 prawa upadłościowego, jak i innych przepisów, jest istotna dla osób zmagających się z długami. Dzięki temu mogą one lepiej zrozumieć swoje prawa i obowiązki w procesie upadłości konsumenckiej oraz korzystać z dostępnych mechanizmów ochrony majątku, które pozwolą im rozpocząć życie na nowo po zakończeniu postępowania upadłościowego.

Zamów bezpłatną konsultację

Porozmawiaj z prawdopodobnie najlepszym Ekspertem od Upadłości Konsumenckiej i Restrukturyzacji w Polsce

upadłość konsumencka Adwokat warszawa

Odbierz 5%

Rabatu na upadłość lub restrukturyzacje !

upadłość konsumencka Adwokat