Wyłączenie majątku z masy upadłości

Wyłączenie majątku z masy upadłości w świetle Art. 73 prawa upadłościowego w kontekście upadłości konsumenckiej

Wyłączenie majątku z masy upadłości stanowi poważny problem podczas każdego procesu. Upadłość konsumencka stanowi dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej sposobność do uporządkowania swojej sytuacji finansowej. W trakcie postępowania upadłościowego może jednak zaistnieć konieczność wyłączenia części majątku z masy upadłości. W artykule omówimy, jakie przepisy regulują tę kwestię, w szczególności art. 73 prawa upadłościowego, oraz jak wyłączenie majątku z masy upadłości wpływa na postępowanie syndyka i zawieszenie egzekucji.

Art. 73 prawa upadłościowego – wyłączenie majątku z masy upadłości [Wyłączenie z masy upadłości – wniosek i postanowienie]

1. We wniosku o wyłączenie z masy upadłości należy zgłosić wszelkie twierdzenia, zarzuty i dowody na ich poparcie pod rygorem utraty prawa powoływania ich w toku dalszego postępowania, chyba że powołanie ich we wniosku było niemożliwe.

2. Sędzia-komisarz rozpoznaje wniosek o wyłączenie z masy upadłości w terminie jednego miesiąca od dnia jego złożenia po wysłuchaniu syndyka, nadzorcy sądowego albo zarządcy.

3-5. (uchylony).

6. Postanowienie w przedmiocie wyłączenia z masy upadłości wymaga uzasadnienia. Na postanowienie o wyłączeniu z masy upadłości przysługuje zażalenie upadłemu i wierzycielom.

Wyłączenie majątku z masy upadłości wskazuje art. 73 prawa upadłościowego, istnieje możliwość wyłączenia niektórych składników majątku z masy upadłości. W przypadku upadłości konsumenckiej osoby fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, może to obejmować m.in. przedmioty codziennego użytku, odzież, żywność czy przedmioty o szczególnym znaczeniu dla dłużnika, takie jak pamiątki rodzinne.

W wyniku wydana przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości upadły z mocy prawa traci zarząd swoim majątkiem i prawo do rozporządzania nim, gdyż jego majątek ma posłużyć na zaspokojenie wierzycieli. Ogłoszenie upadłości z mocy prawa pozbawia upadłego prawa do rozporządzania majątkiem, który wchodzi w skład masy upadłości, ale nie wiąże się z utratą zdolności do czynności prawnych w sprawach, które nie dotyczą masy upadłości. Syndyk obejmuje z mocy samego prawa zarząd majątkiem upadłego i przeprowadza jego likwidację (art. 173 p.u.).

Wykonując czynności związane z zarządem masą upadłości syndyk działa w imieniu własnym, jednakże na rachunek upadłego .

Skoro objęcie majątku przez syndyka następuje z mocy prawa, to nie jest wymagane dokonywanie w tym zakresie jakich formalnych działań ze strony upadłego, sędziego-komisarza, czy sądu upadłościowego. Wyłączną podstawą do objęcia przez syndyka majątku stanowi postanowienie o ogłoszeniu upadłości syndyka (J. Jankowski, Przebieg postępowania egzekucyjnego, upadłościowego i układowego. Struktura postępowań w ujęciu dynamicznym, Kraków 1999, s. 262).

Ustawodawca nie określił na czym ma polegać sprawowanie zarządu przez syndyka masą upadłości. W doktrynie przyjmuje się, że przez czynności zwykłego zarządu należy rozumieć załatwianie spraw bieżących związanych ze zwykłą eksploatacją rzeczy i utrzymywaniem jej w stanie niepogorszonym w ramach jej przeznaczenia.

Drugi etap postępowania upadłościowego, czyli „właściwe” postępowanie upadłościowe (W. Głodowski, Pozycja prawna wierzyciela w postępowaniu upadłościowym, Poznań 2002, s. 21) rozpoczyna się po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Na tym etapie postępowania decydujące jest podjęcie przez powołanego przez sąd syndyka (art. 51 ust. 1 pkt 6 p.u.) czynności związanych zarówno z zabezpieczeniem majątku upadłego dłużnika, jego ustaleniem, a następnie spieniężeniem, celem zaspokojenia wierzycieli.

Rola syndyka w postępowaniu upadłościowym

Syndyk odgrywa kluczową rolę w procesie upadłości konsumenckiej. Jego zadaniem jest ustalenie składników majątku upadłego, kontrola inwentaryzacji, a także realizacja planu likwidacji majątku w celu spłaty wierzycieli. W przypadku wyłączenia majątku z masy upadłości, syndyk musi ocenić, czy dana decyzja jest zgodna z prawem i nie narusza interesów wierzycieli.

Zawieszenie egzekucji w momencie wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej

Gdy sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, wszelkie postępowania egzekucyjne zostają automatycznie zawieszone. Dłużnik traci możliwość dysponowania swoim majątkiem, który przechodzi na rzecz syndyka. Wyłączenie majątku z masy upadłości pozwala dłużnikowi zachować pewne składniki majątku na czas trwania postępowania, chroniąc jego podstawowe potrzeby życiowe. Wyłączenie majątku z masy upadłości wymaga uzasadnienia. Postanowienie o wyłączeniu z masy wydaje Sąd na wniosek upadłego. Na to postanowienie przysługuje zażalenie upadłego lub wierzycieli.

Podsumowanie

Wyłączenie majątku z masy upadłości w świetle art. 73 prawa upadłościowego umożliwia ochronę pewnych składników majątku dłużnika w trakcie postępowania upadłościowego. Wymagane jest złożenie wniosku oraz musi zostać spełniona przesłanka konieczności takiego wyłączenia. Rola syndyka polega na kontrolowaniu i zarządzaniu majątkiem upadłego, także w kontekście wyłączenia majątku z masy upadłości. Dzięki temu dłużnicy mogą skupić się na spłacie swoich zobowiązań, jednocześnie zabezpieczając podstawowe potrzeby życiowe. Na podstawie doświadczenia naszej Kancelarii Upadłościowej Wyłączenie majątku z masy upadłości do roku 2023 uwzględnienie złożonego wniosku do Sądu jest niezwykle rzadkie.

Najczęściej majątek który wchodzi do masy upadłości jest likwidowany przez Syndyka i i wówczas to ma miejsce umorzenie długów. Procedura ta w 2023 r. jest prowadzona przez Krajowy Rejestr Zadłużonych i wszystkie dokumenty składamy w formie cyfrowej, okraszając je podpisem kwalifikowanym bądź też przez ePUAP.

Na ten moment np. w mieście Warszawa upadłość konsumencka trwa od 8 do 24 miesięcy.

Warto jednak pamiętać, że każda sytuacja upadłości konsumenckiej jest inna, a wyłączenie majątku z masy upadłości zależy od indywidualnych okoliczności. Dlatego zawsze warto skonsultować się z profesjonalistą, takim jak adwokat czy radca prawny, aby uzyskać odpowiednią pomoc w sprawie upadłości konsumenckiej oraz wyłączenia majątku z masy upadłości. Największym powodzeniem na ten moment cieszy się Warszawa, w związku z czym prosimy o wcześniejsze rezerwacje spotkań.

Wiedza na temat możliwości wyłączenia majątku z masy upadłości, zarówno na podstawie art. 73 prawa upadłościowego, jak i innych przepisów, jest istotna dla osób zmagających się z długami. Dzięki temu mogą one lepiej zrozumieć swoje prawa i obowiązki w procesie upadłości konsumenckiej oraz korzystać z dostępnych mechanizmów ochrony majątku, które pozwolą im rozpocząć życie na nowo po zakończeniu postępowania upadłościowego.

Zamów bezpłatną konsultację

Porozmawiaj z prawdopodobnie najlepszym Ekspertem od Upadłości Konsumenckiej i Restrukturyzacji w Polsce

Odbierz 5%

Rabatu na upadłość lub restrukturyzacje !