*Pozbądź się komornika i windykatorów nawet w 14dni!

Wypełnij formularz!

Skorzystaj z darmowej
konsultacji telefonicznej!

    blank

    Co to jest upadłość konsumencka i komu przysługuje, czy ogłosisz upadłość konsumencką bez majątku?

    Upadłość konsumencka to redukcja lub całkowite umorzenie zobowiązań osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w przypadku zaistnienia niezawinionej niewypłacalności wprowadzona 31 marca 2009 roku do polskiego prawa upadłościowego i naprawczego. 31 grudnia 2014 roku wprowadzona została nowelizacja upadłości konsumenckiej, istotnie liberalizująca przesłanki ogłoszenia upadłości. Z dniem 24 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła dalszą liberalizację przesłanek, czyli luzowanie wymagań, od zaistnienia których uzależnione jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

    O ogłoszeniu upadłości decyduje sąd rejonowy (gospodarczy wydział upadłościowy) na wniosek dłużnika. Wierzyciel posiada uprawnienie do przymusowego wszczęcia tego rodzaju postępowania jedynie, gdy dłużnikiem jest były przedsiębiorca. W postanowieniu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej sąd określa, według jakiego trybu będzie prowadzone w dalsze postępowanie upadłościowe. Art. 491(1) ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, przewiduje w tym względzie dwa zasadnicze tryby. Tzw. tryb uproszczony, ze zwiększoną obecnie rolą syndyka masy upadłości, bez konieczności powoływania sędziego-komisarza, czy przygotowywania planu podziału funduszy pochodzących z likwidacji majątku upadłego. Postępowanie upadłościowe jest wówczas prowadzone w oparciu o przepisy tytułu V Prawa upadłościowego.

    Jeżeli jest to uzasadnione znacznym rozmiarem majątku dłużnika, dużą liczbą wierzycieli lub innymi uzasadnionymi przewidywaniami co do zwiększonego stopnia skomplikowania postępowania, to postępowanie upadłościowe toczyć się w oparciu o przepisy części pierwszej Prawa upadłościowego. W takim momencie postępowanie jest bardziej rozbudowane, ustanowiony zostaje sędzia-komisarz, który nadzoruje całe postępowanie. Upadłość konsumencka bez majątku jest możliwa w zakładce oferta znajdziesz informacje na temat ceny za upadłość oraz postępowania. Upadłość konsumencka w 2020 roku została znacząco zliberalizowana w związku z tym objąć nią można większą liczbę do tej pory niemożliwych przypadków.