Doradca restrukturyzacyjny

Doradca restrukturyzacyjny: Kluczowy zawód w procesie upadłości i restrukturyzacji

Doradca w obecnych czasach gospodarczej niepewności i zmienności pojawia się często podczas pomocy w procesach restrukturyzacji oraz upadłości. Wiele osób fizycznych oraz przedsiębiorstw może znaleźć się w trudnej sytuacji finansowej, zmagając się z nadmiernym zadłużeniem i trudnościami w spłacie długów. W takich przypadkach kluczowym zawodem, który może pomóc w uporaniu się z kryzysem finansowym, jest doradca restrukturyzacyjny. Ten profesjonalista odgrywa niezwykle ważną rolę zarówno w procesie upadłości konsumenckiej, jak i restrukturyzacji przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych. W tym artykule przyjrzymy się, kim jest doradca restrukturyzacyjny i jaką rolę pełni w powyższych procesach.

Kim jest doradca restrukturyzacyjny?

Doradca jest specjalistą zajmującym się analizą, diagnozowaniem i wdrażaniem działań mających na celu naprawę finansową klienta znajdującego się w kryzysie ekonomicznym. W zależności od sytuacji, klientem może być osoba fizyczna, przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne. Doradca restrukturyzacyjny to osoba kompetentna i odpowiednio wykształcona, mająca za sobą doświadczenie w zakresie finansów, prawa oraz zarządzania, co pozwala mu na holistyczne podejście do problemów finansowych swoich klientów. Najczęściej doradcami restrukturyzacyjnymi są Adwokaci lub Radcowie Prawni, jednak aby uzyskać uprawniania doradcy nie trzeba być nawet prawnikiem. W polskim systemie prawnym należy spełnić kilka wymagań. :

 • być obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, albo Norwegii, Islandii, Lichtensteinu czy też Szwajcarii
 • znać język polski w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy lub zarządcy
 • mieć pełną zdolność do czynności prawnych
 • mieć ukończone wyższe studia i tytuł magistra lub równorzędny uzyskany w państwie członkowskim Unii Europejskiej, albo Norwegii, Islandii, Lichtensteinu, Szwajcarii
 • posiadać nieposzlakowaną opinię
 • mieć co najmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu majątkiem upadłego przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwem lub jego wyodrębnioną częścią w Polsce lub państwie członkowskim Unii Europejskiej, albo Norwegii, Islandii, Lichtensteinu czy też Szwajcarii, zdobyte w okresie 15 lat przed złożeniem wniosku o licencję doradcy restrukturyzacyjnego
 • nie być karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 • nie być podejrzany albo oskarżony o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
 • nie być wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego.

Aby uzyskać licencję musisz zdać egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Egzamin jest przeprowadzany co najmniej dwa razy w roku, przez komisję egzaminacyjną powoływaną przez Ministra Sprawiedliwości.

Egzamin ma formę pisemną i jest przeprowadzany w języku polskim. Obejmuje zagadnienia z zakresu prawa, ekonomii i finansów oraz zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Egzamin polega na:

 • rozwiązaniu testu składającego się ze 100 pytań zawierających po trzy propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa
 • wykonaniu zadania problemowego.

Pytania testowe są przygotowywane na podstawie wykazu tytułów aktów prawnych i zalecanej literatury ustalanej przez Ministra Sprawiedliwości. Minister ogłasza wykaz w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej, nie później niż 3 miesiące przed terminem pierwszego egzaminu wyznaczonego w określonym roku kalendarzowym.

Rola doradcy restrukturyzacyjnego w procesie upadłości konsumenckiej

W przypadku osoby fizycznej, która znalazła się w sytuacji skrajnych długów, doradca restrukturyzacyjny pełni kluczową rolę w procesie upadłości konsumenckiej. Upadłość konsumencka to formalny proces, który ma na celu umożliwienie osobom fizycznym, które nie są w stanie uregulować swoich zobowiązań, rozpoczęcie od nowa poprzez restrukturyzację swoich finansów.

Doradca wspiera osobę fizyczną w całym procesie upadłości konsumenckiej, począwszy od analizy jej sytuacji finansowej, poprzez przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, aż po reprezentowanie klienta w kontaktach z wierzycielami i sądem. Celem jest uzyskanie planu spłaty długów dostosowanego do możliwości finansowych osoby zadłużonej oraz zminimalizowanie konsekwencji związanych z upadłością.

Rola doradcy restrukturyzacyjnego w restrukturyzacji przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych

Gospodarcze kłopoty nie dotyczą wyłącznie osób fizycznych, ale także przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych. W takich przypadkach doradca restrukturyzacyjny odgrywa kluczową rolę w restrukturyzacji, która może pomóc przedsiębiorstwu w powrocie na właściwe tory.

Restrukturyzacja polega na zmianie organizacji, struktury lub warunków finansowych przedsiębiorstwa w celu poprawy jego efektywności i rentowności. Doradca restrukturyzacyjny analizuje kondycję finansową firmy, identyfikuje źródła problemów, a następnie przygotowuje i wdraża plan naprawczy. Celem jest odbudowanie stabilności finansowej i zapewnienie długoterminowej rentowności.

W tym procesie doradca restrukturyzacyjny często współpracuje z zarządem firmy, wierzycielami oraz ewentualnie syndykiem (osobą powołaną do prowadzenia postępowania upadłościowego) w celu zabezpieczenia interesów wszystkich zaangażowanych stron.

Podsumowanie

Doradca restrukturyzacyjny to kluczowy zawód w procesach upadłości konsumenckiej oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych. Jego wiedza, doświadczenie oraz umiejętność holistycznego spojrzenia na problemy finansowe pozwalają mu skutecznie pomóc klientom w radzeniu sobie z kryzysem ekonomicznym. Niezależnie od tego, czy jest to osoba fizyczna borykająca się z nadmiernym zadłużeniem, czy przedsiębiorstwo dążące do odbudowy swojej pozycji rynkowej, doradca restrukturyzacyjny jest kluczowym wsparciem na drodze do finansowej poprawy i sukcesu.

Zapraszamy do kontaktu z nasza Kancelarią. Wypełnij formularz kontaktowy lub zadzwoń!

Odwiedź nasz kolejny, nowo otwarty oddział w Białymstoku na ulicy Lipowej 6.

Zamów bezpłatną konsultację

Porozmawiaj z prawdopodobnie najlepszym Ekspertem od Upadłości Konsumenckiej i Restrukturyzacji w Polsce

Odbierz 5%

Rabatu na upadłość lub restrukturyzacje !