Egzekucja komornicza z rent i emerytur w 2024 roku

Egzekucja komornicza z rent i emerytur w kontekście upadłości konsumenckiej:

Egzekucja komornicza z rent i emerytur w dzisiejszych czasach to już codzienność. Coraz więcej osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej, boryka się z problemami finansowymi. Upadłość konsumencka stanowi dla nich rozwiązanie, które pozwala na uporządkowanie długów i rozpoczęcie życia na nowo. W artykule przedstawiamy zagadnienia związane z egzekucją komorniczą z rent i emerytur, granicami potrąceń oraz roli syndyka w kontekście upadłości konsumenckiej.

Art. 140 – Granice potrąceń ze świadczeń 2024

Egzekucja komornicza z rent i emerytur . Zgodnie z art. 140 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, egzekucja komornicza może dotyczyć różnych rodzajów świadczeń, w tym również rent i emerytur. Potrącenia z tych świadczeń mogą być jednak ograniczone w przypadku osób, które są dłużnikami w postępowaniu upadłościowym. Granice potrąceń ze świadczeń wynikają z przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych.

Art. 140. [Granice potrąceń ze świadczeń]

1. Potrącenia, o których mowa w art. 139, mogą być dokonywane, z zastrzeżeniem art. 141, w następujących granicach:

1) świadczeń alimentacyjnych, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 3 – do wysokości 60% świadczenia;

2) należności egzekwowanych związanych z:

a) odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej,

b) odpłatnością za pobyt w zakładach opiekuńczo-leczniczych,

c) odpłatnością za pobyt w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,

do wysokości 50% świadczenia;

3) innych egzekwowanych należności – do wysokości 25% świadczenia.

2. W razie zbiegu egzekucji:

1) administracyjnej i sądowej albo egzekucji administracyjnych, gdy zajęte kwoty nie wystarczają na pokrycie egzekwowanych należności pieniężnych – organ rentowy uiszcza je, z uwzględnieniem pkt 2, na rzecz właściwego organu egzekucyjnego wskazanego w przepisach ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805, z późn. zm.). W razie powzięcia informacji o sporze co do właściwości organu egzekucyjnego w zakresie dalszego łącznego prowadzenia egzekucji, kwoty potrącone ze świadczenia pozostają w depozycie Zakładu do czasu rozstrzygnięcia sporu o właściwość. Kwoty te uiszczane są w najbliższym możliwym technicznie terminie płatności po uzyskaniu informacji pochodzącej od organu właściwego do dalszego łącznego prowadzenia egzekucji;

2) sądowych, gdy zajęte kwoty nie wystarczają na pokrycie egzekwowanych należności pieniężnych – organ rentowy przekazuje potrącone kwoty po uzyskaniu postanowienia, o którym mowa w art. 7634 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, wskazującego komornika sądowego właściwego do dalszego prowadzenia egzekucji. Do czasu uzyskania postanowienia, o którym mowa w art. 7634 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, kwoty te pozostają w depozycie Zakładu. Kwoty te uiszczane są w najbliższym możliwym technicznie terminie płatności po uzyskaniu tego postanowienia.

2a. Przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku potrącania sum, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 5.

3. W przypadku zbiegu egzekucji sum, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 3, z potrąceniem należności alimentacyjnych, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 4, gdy łączna wysokość kwot możliwych do egzekucji i potrącenia nie wystarcza na pokrycie należności pieniężnych, organ rentowy realizuje egzekucję sum, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 3, oraz wstrzymuje potrącanie należności alimentacyjnych, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 4, w całości lub w części, o czym zawiadamia wierzyciela. Zwrot tytułu wykonawczego, o którym mowa w art. 139 ust. 1 pkt 4, następuje na wniosek wierzyciela.

4. Potrącenia, z zastrzeżeniem art. 141, nie mogą przekraczać:

1) 50% miesięcznego świadczenia – jeżeli potrąceniu podlegają należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 1-2d oraz 6-9;

2) 60% miesięcznego świadczenia – jeżeli potrąceniu podlegają należności alimentacyjne, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 4;

3) 65% miesięcznego świadczenia – jeżeli potrąceniu podlegają należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 10.

5. Jeżeli należności alimentacyjne, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 4, mają być potrącane na rzecz kilku wierzycieli, a łączna suma, która może być potrącona, nie wystarcza na pełne pokrycie tych należności, potrącenia ustala się proporcjonalnie do wysokości udziału każdej z tych należności w łącznej sumie należności określonych w tytułach wykonawczych dla bieżących należności.

6. W przypadku zbiegu:

1) potrąceń sum egzekwowanych, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 3 i 5, potrącenia nie mogą przekraczać łącznie:

a) 60% świadczenia, jeżeli podlegają potrąceniu należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 3,

b) 50% świadczenia, jeżeli podlegają potrąceniu należności inne niż wymienione w art. 139 ust. 1 pkt 3, z uwzględnieniem lit. c,

c) 25% świadczenia, jeżeli podlegają potrąceniu wyłącznie należności egzekwowane, o których mowa w ust. 1 pkt 3;

2) potrąceń sum egzekwowanych, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 3 i 5, z potrąceniami innych należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 1-2d, 4 i 6-9 – stosuje się odpowiednio przepis pkt 1 lit. a i b;

3) potrąceń, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 – stosuje się odpowiednio przepis pkt 1 lit. a i b.

6a. W przypadku zbiegu potrąceń, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 10, z potrąceniami, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 1-9, potrącenia nie mogą przekraczać łącznie 70% świadczenia.

7. Wysokość części świadczenia podlegającego egzekucjom, o których mowa w ust. 1, oraz wysokość potrąceń, o których mowa w ust. 4, a także wysokość części świadczenia podlegającego potrąceniom, o których mowa w ust. 6 i 6a, oraz ustaloną orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub aktem notarialnym procentową wysokość potrąceń ze świadczeń z tytułu należności alimentacyjnych bez wskazania sposobu ich naliczania, ustala się od kwoty świadczenia przed odliczeniem miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

8. Przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio przy dokonywaniu potrąceń z renty rodzinnej, do której uprawniona jest więcej niż jedna osoba, przy czym granice potrąceń ustala się proporcjonalnie do części renty podlegającej tym potrąceniom.

Upadłość konsumencka osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w 2024 roku

Egzekucja komornicza z rent i emerytur w procesie upadłości konsumenckiej. Upadłość konsumencka to instytucja prawna wprowadzona w celu umożliwienia osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej skorzystania z upadłości. Proces ten może prowadzić do umorzenia części lub całości długów upadłego, ułatwiając tym samym powrót do normalnego funkcjonowania. Skutek ogłoszenia upadłości konsumenckiej to min. wstrzymana egzekucja komornicza z rent i emerytur.

Egzekucja komornicza z rent i emerytur to aktualnie powszechność. Zgodnie z powyższym w najczęstszym przypadku komornik może zając z emerytury lub renty wypłacanej np. przez ZUS, czy KRUS maksymalnie 25 % tego świadczenia, reszta stanowi kwotę wolną od egzekucji. W przypadku długu alimentacyjnego komornik może zająć 60% z emerytur i rent. pozostała część to kwota wolna od zajęcia. W związku z tym alimenty mają podniesiony próg i kwota wolna od zajęcia jest niższa. Tak więc komornik nie może zając całej renty, czy kwoty emerytury brutto. Komornik działa na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego tytułu wykonawczego. Podczas zajęcia egzekucyjnego warto sprawdzić moc przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego. Zdarza się czasem ze są sam tytuł lub świadczenie jest już przedawnione co skutkuje brakiem możliwości prowadzenia egzekucji z emerytury lub renty z tytułu ubezpieczenia społecznego. Należy pamiętać że na rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych i emeryturach, senior na mocy tytułów wykonawczych obowiązuje w pierwszej kolejności zaspokojenie kosztów komornika wraz z kosztami i opłatami związanymi z egzekwowaniem długu. Idąc dalej kwota zajęcia którą komornik ma prawo zająć nie stanowi zrealizowania wymaganego świadczenia, a jedynie jego cześć. Ochronie nie podlega też trzynasta emerytura. Egzekucja komornicza z rent i emerytur stanowi podstawę odzyskania wierzytelności przez komornika w imieniu wierzyciela.

Egzekucja komornicza z rent i emerytur w procesie upadłości konsumenckiej. Dzięki naszej Kancelarii Upadłościowej świadczącej pomoc w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej i restrukturyzacji możesz bezpiecznie przystąpić do procesu upadłości konsumenckiej, a jej skutkiem jest egzekucja komornicza z rent i emerytur. Proces upadłości konsumenckiej skutecznie zawiesza postępowania egzekucyjnego komorników od momentu wydania przez Sąd prawomocnego postanowienia o upadłości konsumenckiej osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej. Jest to na ten moment czyli na rok 2023 najskuteczniejsza forma oddłużenia, oraz zatrzymana zostaje egzekucja komornicza z rent i emerytur. Osoba fizyczna ogłaszająca bankructwo przed Sądem otrzymuje możliwość oddłużenia się. Dług jest umarzany w całości lub w części, gdzie jakaś jego kwota jest realizowana w danym okresie czasu który to określa plan spłaty. Na ten moment w mieście Warszawa upadłość konsumencka trwa od 8 do 24 miesięcy.

Egzekucja komornicza z rent i emerytur w procesie upadłości konsumenckiej. Pomagamy skutecznie złożyć wniosek o upadłość, oraz rozwiązujemy zawiłości w kontekście upadłość konsumencka., gdzie zatrzymana jest egzekucja komornicza z rent i emerytur. Nasza Kancelaria Upadłościowa mająca swoje punkty w Warszawie, Wrocławiu, Katowicach, Łodzi, Lublinie, Krakowie, Poznaniu, Bydgoszczy, Toruniu oraz Białymstoku prowadzi darmowe konsultacje od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 18:00. Dzięki Nam dowiesz się na czym polega upadłość konsumencka, co jest celem ogłoszenia upadłości. Największym powodzeniem na ten moment cieszy się Warszawa, w związku z czym prosimy o wcześniejsze rezerwacje spotkań.

Pomagamy ustalić na podstawie prawa upadłościowego i naszego doświadczenia, czy dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył, jaki ma majątek, czy też nie doprowadził do swojej niewypłacalności w sposób umyślny poprzez rażące niedbalstwo. Sprawdź co może dłużnik wobec wierzycieli, jaki może pojawić się problem prawny. Co może syndyk, a co konsument i czy możliwa jest zawieszona egzekucja komornicza z rent i emerytur. Jak wygląda cała procedura umarzająca dług. Co sprawdza Sąd przy upadłości konsumenckiej, a co Syndyk. Sprawdź też nasz cennik, z którego otrzymasz przybliżone informacje na temat zakresu naszej pomocy podczas procesu upadłości osoby fizycznej, oraz potencjalny koszt obsługi procesu upadłości przez naszą Kancelarię.

Rola syndyka w postępowaniu upadłościowym, a egzekucja komornicza z rent i emerytur

Syndyk pełni kluczową rolę w postępowaniu upadłościowym, zarówno w przypadku upadłości likwidacyjnej, jak i restrukturyzacyjnej. Jego zadaniem jest przede wszystkim identyfikacja majątku dłużnika, kontrola przeprowadzenia inwentaryzacji, ustalenie praw i obowiązków upadłego, a także realizacja planu restrukturyzacji bądź likwidacji majątku. Syndyk prowadzi do egzekucja komornicza z rent i emerytur w celu zaspokojenia masy upadłości i kosztów postępowania.

Zawieszenie egzekucji w momencie wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej

W przypadku ogłoszenia upadłości konsumenckiej, egzekucja komornicza z rent i emerytur zostaje zawieszona. Z chwilą wydania przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości, wszelkie postępowania egzekucyjne zostają zawieszone. Dłużnik traci możliwość dysponowania swoim majątkiem, który przechodzi na rzecz syndyka.

Podsumowanie

Egzekucja komornicza z rent i emerytur jest jednym z narzędzi, które może być wykorzystane w celu spłaty długów przez dłużników. W przypadku upadłości konsumenckiej osoby fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, istnieją jednak pewne ograniczenia w zakresie potrąceń ze świadczeń, wynikające z Art. 140.

Egzekucja komornicza z rent i emerytur w procesie upadłości konsumenckiej. W nawiązaniu do upadłości konsumenckiej w kontrze do egzekucji komorniczej stoi Syndyk który to odgrywa istotną rolę w zarządzaniu majątkiem upadłego, kontrolując proces inwentaryzacji i realizując plan restrukturyzacji lub likwidacji majątku. W wyniku ogłoszenia upadłości konsumenckiej, wszelkie postępowania egzekucyjne zostają zawieszone, co pozwala dłużnikowi na skonsolidowanie swojej sytuacji finansowej i stopniowe wychodzenie z długów.

Warto pamiętać, że upadłość konsumencka nie jest rozwiązaniem dla każdej osoby zadłużonej, a jej skuteczność zależy od indywidualnej sytuacji dłużnika. Dlatego zawsze warto skonsultować się z profesjonalistą, takim jak adwokat czy radca prawny, aby uzyskać odpowiednią pomoc w sprawie upadłości konsumenckiej.

Zamów bezpłatną konsultację

Porozmawiaj z prawdopodobnie najlepszym Ekspertem od Upadłości Konsumenckiej i Restrukturyzacji w Polsce

Odbierz 5%

Rabatu na upadłość lub restrukturyzacje !