Kto może ogłosić upadłość konsumencką

Kto może ogłosić upadłość konsumencką i dlaczego warto to zrobić. W Polsce, upadłość konsumencka jest procedurą, która pozwala osobom fizycznym, których sytuacja finansowa jest krytyczna, na uzyskanie pomocy w spłacie swoich długów. Procedura ta jest zawsze ostatnią deską ratunku dla osoby, która nie jest w stanie spłacić swoich długów w sposób tradycyjny. Jednakże, nie każda osoba może ogłosić upadłość konsumencką w Polsce.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Kto może ogłosić upadłość konsumencką, zasady: Zgodnie z polskim prawem, tylko osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą, a także osoby fizyczne, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, mogą ogłosić upadłość konsumencką. W przypadku, gdy dana osoba jest już w stanie upadłości, czyli nie jest w stanie spłacić swoich długów w sposób tradycyjny, upadłość konsumencka może stanowić alternatywę dla wierzycieli i pozwolić osobie na uregulowanie swoich długów w sposób przemyślany. Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o upadłość konsumencką są ( LEX ): Art. 20. [Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości]

1. Wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić dłużnik lub każdy z jego wierzycieli osobistych.

2. Wniosek mogą zgłosić również:

1) w stosunku do spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej – każdy ze wspólników odpowiadających bez ograniczenia za zobowiązania spółki;

2) w stosunku do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – każdy, kto na podstawie ustawy, umowy spółki lub statutu ma prawo do prowadzenia spraw dłużnika i do jego reprezentowania, samodzielnie lub łącznie z innymi osobami;

3) w stosunku do przedsiębiorstwa państwowego – także organ założycielski;

4) w stosunku do jednoosobowej spółki Skarbu Państwa – także pełnomocnik Rządu, państwowa osoba prawna, organ lub inna jednostka uprawniona do wykonywania praw z akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa;

5) w stosunku do osoby prawnej, spółki jawnej, spółki partnerskiej oraz spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej, będących w stanie likwidacji – każdy z likwidatorów;

6) w stosunku do osoby prawnej wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – kurator ustanowiony na podstawie art. 42 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;

7) w stosunku do dłużnika, któremu została udzielona pomoc publiczna o wartości przekraczającej 100 000 euro – organ udzielający pomocy;

8) w stosunku do dłużnika, wobec którego prowadzona jest egzekucja przez zarząd przymusowy albo przez sprzedaż przedsiębiorstwa, na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego – zarządca ustanowiony w tym postępowaniu;

9) 2 w stosunku do spółki zależnej uczestniczącej w grupie spółek – spółka dominująca.

Procedura upadłości konsumenckiej

Kto może ogłosić upadłość konsumencką co dalej: Aby móc ogłosić upadłość konsumencką, osoba fizyczna musi złożyć wniosek do sądu, który jest właściwy dla jej miejsca zamieszkania lub pobytu. Wniosek ten musi być dobrze udokumentowany, a także musi zawierać szczegółowe informacje dotyczące wszystkich długów, jakie dana osoba posiada.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką, kolejny etap: Po złożeniu wniosku, sąd może podjąć decyzję o otwarciu postępowania upadłościowego lub odrzucić wniosek, jeśli nie spełnia on wszystkich wymaganych kryteriów. Jeśli wniosek zostanie przyjęty, osoba fizyczna zostanie ogłoszona upadłą, a sąd wyznaczy syndyka, który będzie zarządzał jej majątkiem i przeprowadzi proces restrukturyzacji długu.

Na ten moment w np. mieście Warszawa upadłość konsumencka trwa od 8 do 24 miesięcy.

Podsumowanie

W Polsce, upadłość konsumencka jest procedurą, która pomaga osobom fizycznym, które mają problemy z regulowaniem swoich długów. Jednakże, tylko osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą lub jednoosobową działalność gospodarczą, mogą ogłosić upadłość konsumencką. Aby móc skorzystać z tej procedury, należy złożyć wniosek do sądu, który jest właściwy dla miejsca zamieszkania lub pobytu. Wniosek musi być dobrze udokumentowany, a także musi zawierać szczegółowe informacje dotyczące wszystkich długów, jakie dana osoba posiada. Największym powodzeniem na ten moment cieszy się Warszawa, w związku z czym prosimy o wcześniejsze rezerwacje spotkań. Sprawdź kto może ogłosić upadłość konsumencką.

Aby otrzymać pomoc naszej Kancelarii i dowiedzieć się kto może ogłosić upadłość konsumencką zapraszamy do kontaktu telefonicznego, lub poprzez formularz kontaktowy.

Zamów bezpłatną konsultację

Porozmawiaj z prawdopodobnie najlepszym Ekspertem od Upadłości Konsumenckiej i Restrukturyzacji w Polsce

Odbierz 5%

Rabatu na upadłość lub restrukturyzacje !