Kto może ogłosić upadłość konsumencką

W Polsce, upadłość konsumencka jest procedurą, która pozwala osobom fizycznym, których sytuacja finansowa jest krytyczna, na uzyskanie pomocy w spłacie swoich długów. Procedura ta jest zawsze ostatnią deską ratunku dla osoby, która nie jest w stanie spłacić swoich długów w sposób tradycyjny. Jednakże, nie każda osoba może ogłosić upadłość konsumencką w Polsce.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Zgodnie z polskim prawem, tylko osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą, a także osoby fizyczne, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, mogą ogłosić upadłość konsumencką. W przypadku, gdy dana osoba jest już w stanie upadłości, czyli nie jest w stanie spłacić swoich długów w sposób tradycyjny, upadłość konsumencka może stanowić alternatywę dla wierzycieli i pozwolić osobie na uregulowanie swoich długów w sposób przemyślany. Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o upadłość konsumencką są ( LEX ): Art. 20. [Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości]

1. Wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić dłużnik lub każdy z jego wierzycieli osobistych.

2. Wniosek mogą zgłosić również:

1) w stosunku do spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej – każdy ze wspólników odpowiadających bez ograniczenia za zobowiązania spółki;

2) w stosunku do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – każdy, kto na podstawie ustawy, umowy spółki lub statutu ma prawo do prowadzenia spraw dłużnika i do jego reprezentowania, samodzielnie lub łącznie z innymi osobami;

3) w stosunku do przedsiębiorstwa państwowego – także organ założycielski;

4) w stosunku do jednoosobowej spółki Skarbu Państwa – także pełnomocnik Rządu, państwowa osoba prawna, organ lub inna jednostka uprawniona do wykonywania praw z akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa;

5) w stosunku do osoby prawnej, spółki jawnej, spółki partnerskiej oraz spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej, będących w stanie likwidacji – każdy z likwidatorów;

6) w stosunku do osoby prawnej wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – kurator ustanowiony na podstawie art. 42 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;

7) w stosunku do dłużnika, któremu została udzielona pomoc publiczna o wartości przekraczającej 100 000 euro – organ udzielający pomocy;

8) w stosunku do dłużnika, wobec którego prowadzona jest egzekucja przez zarząd przymusowy albo przez sprzedaż przedsiębiorstwa, na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego – zarządca ustanowiony w tym postępowaniu;

9) 2 w stosunku do spółki zależnej uczestniczącej w grupie spółek – spółka dominująca.

Procedura upadłości konsumenckiej

Aby móc ogłosić upadłość konsumencką, osoba fizyczna musi złożyć wniosek do sądu, który jest właściwy dla jej miejsca zamieszkania lub pobytu. Wniosek ten musi być dobrze udokumentowany, a także musi zawierać szczegółowe informacje dotyczące wszystkich długów, jakie dana osoba posiada.

Po złożeniu wniosku, sąd może podjąć decyzję o otwarciu postępowania upadłościowego lub odrzucić wniosek, jeśli nie spełnia on wszystkich wymaganych kryteriów. Jeśli wniosek zostanie przyjęty, osoba fizyczna zostanie ogłoszona upadłą, a sąd wyznaczy syndyka, który będzie zarządzał jej majątkiem i przeprowadzi proces restrukturyzacji długu.

Na ten moment w np. mieście Warszawa upadłość konsumencka trwa od 8 do 24 miesięcy.

Podsumowanie

W Polsce, upadłość konsumencka jest procedurą, która pomaga osobom fizycznym, które mają problemy z regulowaniem swoich długów. Jednakże, tylko osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą lub jednoosobową działalność gospodarczą, mogą ogłosić upadłość konsumencką. Aby móc skorzystać z tej procedury, należy złożyć wniosek do sądu, który jest właściwy dla miejsca zamieszkania lub pobytu. Wniosek musi być dobrze udokumentowany, a także musi zawierać szczegółowe informacje dotyczące wszystkich długów, jakie dana osoba posiada. Największym powodzeniem na ten moment cieszy się Warszawa, w związku z czym prosimy o wcześniejsze rezerwacje spotkań.

Aby otrzymać pomoc naszej Kancelarii i dowiedzieć się kto może ogłosić upadłość konsumencką zapraszamy do kontaktu telefonicznego, lub poprzez formularz kontaktowy.

Zamów bezpłatną konsultację

Porozmawiaj z prawdopodobnie najlepszym Ekspertem od Upadłości Konsumenckiej i Restrukturyzacji w Polsce

upadłość konsumencka Adwokat warszawa

Odbierz 5%

Rabatu na upadłość lub restrukturyzacje !

upadłość konsumencka Adwokat